Faaliyet Alanlarımız

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Katı, sıvı, gaz, buhar, aerosol ve diğer biçimlerdeki maddelerden, bunların atıklarından ve enerji kayıplarından kaynaklanan hava, su, toprak, radyasyon, ses, gürültü, koku, biyolojik ve benzeri çevre kirliliği sorunlarını aydınlatmak, envanter çıkarmak, ileride karşılaşılabilecek sorunları öngörmek, sorunlara ilişkin çözüm seçenekleri önermek ve bu konularda uygulama, araştırma, inceleme, geliştirme ve destekleyici eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

b) İş güvenliği ve proses işlem koşulları ile ilişkilerini kapsayan her türlü konuda uygulama, araştırma, inceleme, geliştirme ve destekleyici eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

c) Merkezin amaçlarıyla ilgili olarak modern tekniklerin ve en uygun teknolojilerin uygulanmasına öncelik vererek yeni gelişmelere göre bilimsel ve endüstriyel araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak.

ç) Çevreyle ilgili ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılmasına ve kalite kontrollerine yönelik çalışmalar yapmak; bu konularda mevzuatın, standartların ve benzeri belgelerin hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkıda bulunmak.

d) Ülkenin yerel ve ulusal çevre sorunlarını en aza indirgeyecek yeni ve ekonomik tekniklerin, teknolojilerin ve enerji türlerinin seçimi, araştırılması, geliştirilmesi ve ülkemize en uygun adaptasyonunun sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak, ilgili standartların hazırlanmasına veya geliştirilmesine katkıda bulunmak.

e) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işlevleri yapmak; böylece ülkenin ürün, hammadde, ara madde, katkı maddeleri, katalizör, teknik ve teknoloji yönünden dış ülkelere bağımlılığının azaltılmasına ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

f) Her türlü kamu ve özel sektör teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları çevre sorunlarının belirlenmesine ve bunların çözümlerine yönelik çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçları hakkında bilimsel görüş bildirmek, rapor vermek, proje ve benzeri bilimsel ve teknik araştırmalar, danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak; bu hususlarla ilgili belge ve sertifika düzenlemek, vermek veya yayınlamak.

g) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak öncelikle yöre halkını ve endüstrisini bilgilendirmek, bilgi aktarımını, alışverişini ve birikimini sağlamak ve bu bilgileri yöresel, ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmak.

ğ) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki kurum/kuruluşlarla veya kişi ve gruplarla ilişki ve iletişim kurmak, bilimsel ve teknolojik yazışma, işbirliği, araştırma ve proje çalışmaları yapmak, toplantılar düzenlemek; bu tür faaliyetlere destek vermek veya destek almak.

h) İşbirliği yapılan kurumların/kuruluşların Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte laboratuvar, pilot ve endüstriyel ölçekte deneyler yapmak; nicel ve nitel veri toplayıp değerlendirmek; araştırma, uygulama ve eğitim birimleri, laboratuvarlar, sabit ve hareketli veri toplama-değerlendirme istasyonları kurmak, işletmek ve bu ünitelerde yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdam etmek; bu faaliyetlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için Üniversiteden destek almak.

ı) Çevre kalitesini bozan maddelerden/atıklardan yararlı ürün, yan ürün ve benzeri maddeler üretme amacıyla çalışmalarda bulunmak.

i) Merkezin geliştirdiği teknik ve teknolojiler, know-how ve benzeri yasal buluşlar ve uygulamalar için fikri ve sınai hakların korunması konusunda belgelendirme, projelendirme ve ticarileştirme gibi süreçler için gerekli çalışmaları yapmak.

j) Merkezin çalışmalarında etkinliği artırmak için gerektiğinde işbirliği yaparak hizmet içi eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek ya da başka kuruluşlarca düzenlenen benzeri etkinliklere katılmak; resim, fotoğraf, şiir, şarkı, kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş ve benzeri yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek.

k) Çağdaş teknolojik imkânlardan yararlanarak Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası işbirliği çerçevesinde yazışmalarda bulunmak, çeşitli türde eserler, yayınlar, Türkiye ve yabancı ülkelerde yayımlanmakta olan rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ ve benzeri her türlü belge ve eserleri toplayarak arşiv, kitaplık ve bilgi merkezi oluşturmak.

l) Merkezin her türlü bilimsel ve teknik verilerini, buluşlarını, yeniliklerini, üretim, araştırma ve benzeri faaliyetlerini ve önerilerini bilimsel rapor, proje, bülten, kitap, dergi, broşür, tebliğ, makale ve benzeri yayınlar, film, resim, fotoğraf, slayt ve benzeri eserler şeklinde yayınlamak/yayımlamak; bu faaliyetleri içeren slayt, resim, video ve diğer arşivleri oluşturmak.

m) Güncel ve gelecekteki koşulların gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak, yaptırmak, yürütmek ve koordine etmek.