Gerçekleştirilen Analizler

Su/Atıksu Kimyasal Deneyler

Parametre Adı

İlgili Standart

Asidite

S.M. 2310 B.

Alkalinite

S.M. 2320 B.

Sertlik

S.M. 2340 C.

Klorür (Cl-)*

S.M. 4500-CI--C

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)*

TS 2789

Florür

S:M. 4500-FD

Amonyak

S.M. 4500-NH3 B-C

Nitrat

TS 6232

Nitrit

TS 7526 EN 26777

Yüzey aktif madde

TS 6550 EN 903

Yağ-Gres*

S.M. 5520 D.

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı

(BOİ)*

S.M. 5210 B.

Fenol

S.M. 5530-D

Organik azot

S.M. 4500N org-C

ICP-MS ile Metal Tayini*

Çinko (Zn), Demir (Fe),

Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd),

Bakır (Cu), Nikel (Ni), Gümüş (Ag),

Krom (Cr), Bor (B),

Alüminyum (Al), Mangan (Mn),

 Baryum (Ba), Molibden (Mo)

Antimon (Sb), Arsenik (Ar)

Berilyum (Be), Kobalt (Co)

Selenyum (Se), Stronsiyum (Sr)

Talyum (Tl), Vanadyum (V)

Civa (Hg).

TS EN ISO 15587-1

TS EN ISO 15587-2

 

TS EN ISO 17294-1

TS EN ISO 17294-2

ICP-OES ile Metal Tayini*

Alüminyum (Al), Bakır (Cu),

Bor (B), Demir (Fe), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Sodyum (Na),

Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Çinko (Zn), Gümüş (Ag), , Molibden (Mo), Antimon (Sb)

EPA 3015 A

EPA 200.7

Krom (VI)

TS ISO 11083

Toplam siyanür

TS 5974

Askıda Katı Madde (AKM)*

TS EN 872

Toplam Çözünmüş Katı Madde (TÇM)*

S.M. 2540 C.

Bulanıklık

S.M. 2130 B.

Çökebilen katı madde

TS 7092

Çözünmüş oksijen

SM 4500-O G.

Serbest Klor

SM 4500-Cl G

pH*

TS EN ISO 10523

Sülfat (SO4-2)*

S.M. 4500 SO4-2 E.

İletkenlik*

S.M. 2510 B.

Renk*

S.M. 2120 B.

S.M. 2120 C. 

Sıcaklık

S.M. 2550

Numune alma*

TS ISO 5667-10

Bikarbonat alkalinitesi

S.M. 2320-B.

Sülfür

HACH-Lange LCW053 test Kiti referans:DIN 38405 D 26 p.1

Uçucu Askıda Katı Madde

S.M. 2540 E

Toplam Organik Karbon (TOK)*

TS 8195 EN 1484

Toplam Azot

HACH-Lange LCK 238 Yöntemi Referans: EN ISO 11905-1

Nitrit

HACH-Lange LCK 341-342 Yöntemi Referans: EN ISO 26777

Nitrat

HACH-Lange LCK 339 Yöntemi Referans: DIN 38405 D9-2

HACH-Lange LCK 340 Yöntemi Referans: EN ISO 10304-2

Amonyum Azotu

HACH-Lange LCK 302-303-304 Yöntemi Referans: DIN 38406-E5

Sülfat

HACH-Lange LCK 153 Yöntemi Referans: DIN 38405-D5

HACH-Lange LCK 353 Yöntemi Referans: EN ISO 10304-2

Klorür

HACH-Lange LCK 311 Yöntemi Referans: EN ISO 10304-1

  * Akreditasyon kapsamında yapılan deneylerdir.

 

Su/Atıksu Mikrobiyolojik Deneyler

Parametre Adı

İlgili Standart

Toplam koliform

S.M. 9221- B C

Fekal koliform

S.M. 9221- E

Toplam bakteri

S.M. 9215

 

Atık, Toprak, Arıtma Çamuru Deneyleri

Parametre Adı

İlgili Standart

Atık Ön İşlemler*

TS EN 12457-4

Arsenik (As)

EPA 200.7

Baryum (Ba)

EPA 200.7

Kadmiyum (Cd)

EPA 200.7

Krom Toplam (Cr toplam)

EPA 200.7

Bakır (Cu)

EPA 200.7

Civa (Hg)

EPA 200.7

Molibden (Mo)

EPA 200.7

Nikel (Ni)

EPA 200.7

Kurşun (Pb)

EPA 200.7

Antimon (Sb)

EPA 200.7

Çinko (Zn)

EPA 200.7

Selenyum (Se)

EPA 200.7

Klorür (Cl-) *

S.M. 4500-CI- C

Florür

S.M. 4500-F- -D

Sülfat (SO4-2) *

S.M. 4500-SO4-2 E

Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK)

TS 8195 EN 1484

Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS)*

S.M. 2540-C

Fenol İndeksi

S.M. 5530-D

Toplam organik karbon (TOC)

TS 8195 EN 1484

Kızdırma kaybı (LOI)

TS EN 12879

Toprak, Arıtma Çamuru Ön İşlemler

EPA 3051 A

Çinko (Zn)

EPA 200.7

Kurşun (Pb)

EPA 200.7

Nikel (Ni)

EPA 200.7

Krom (Cr)

EPA 200.7

Kadmiyum (Cd)

EPA 200.7

Bakır (Cu)

EPA 200.7

Civa (Hg)

EPA 200.7

Toprak/Arıtma Çamuru pH*

TS EN 10390

Atık pH

TS 12072

Azot

TS 8337 ISO 11261

Fosfor

TS 8338

   * Akreditasyon kapsamında yapılan deneylerdir.