Kuruluş

Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 7 Ekim 2019 tarihinde kurulmuş ve 30911 sayılı Resmi Gazetede ilan edilerek çevre analizleri konusunda test ve analiz hizmetleri vermeye başlamıştır.
 
Merkezin amaçları ve çalışma alanları da bu yönetmelikle belirlenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda merkezde, katı, sıvı, gaz, buhar, aerosol ve diğer biçimlerdeki madde ve enerji kayıplarından ve atıklarından kaynaklanan hava, su, toprak, radyasyon, gürültü, koku, biyolojik ve benzeri çevre kirliliği sorunlarını aydınlatmak ve bu sorunlara çözümler önermek üzere etkin bir şekilde çalışılmaktadır. Bunun yanında çevre sorunları ile ilgili her türlü konuda, araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları yapılmakta, öncelikle yöre halkını ve endüstrisini bilinçlendirmek için bilgi aktarımını ve birikimini sağlamak üzere danışmanlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işlevler yerine getirilmektedir. Bunu gerçekleştirmek için de, kamu ve özel teşebbüslerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesine, ve çözümüne yönelik çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmaların sonuçları rapor ve yayın haline getirilmektedir. Bu çalışmalar, laboratuar ve endüstriyel ölçekte yapılan deneylerle, nitel ve nicel veri toplanarak gerçekleştirilmektedir. Merkezin diğer bir çalışma alanı ise, başka kuruluşlarla da işbirliği yapılarak, kurslar, seminerler, konferanslar gibi toplantılar düzenlenmesidir. Ayrıca, resim, fotoğraf, şiir, kompozisyon, karikatür ve afiş gibi yarışmalar düzenlenip, ödül verilebilmektedir.
 
Bu amaçları gerçekleştirmek üzere, merkezde, modern teknikler uygulanmakta, yeni gelişmeler izlenmekte, bilimsel ve endüstriyel araştırma ve geliştirme çalışmaları ve uygulamaları da yapılmaktadır.